Vedtægter

§ 1.
Navn
Foreningens navn er: Forening for Neuro Interesserede Københavnske Studerende, forkortet FORNIKS (herefter benævt foreningen).

§ 2.
Foreningens formål
Foreningens formål er fremme viden og interesse for de neuro faglige områder blandt studerende samt gøre uddannelsesmulighederne inden for fagene bedre.

§ 3.
Medlemskreds og kontigent

Stk. 1. Forudsætning for medlemskab er, at man er studerende på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.
Stk. 2. Indmeldelse sker ved kontakt og betaling af kontigent til foreningens formand eller kasserer.
Stk. 3. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Stk. 4. Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

§ 4.
Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Marts/April og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til alle foreningens medlemmer.
Stk. 2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste før 1. februar.
Stk. 3. Alle medlemmer, som har betalt kontigent og været medlem i minimum 4 uger, er berettigede til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har en stemme.
Stk. 4. Dirigenten fastsætter stemmeformen, med undtagelse af tilfælde hvor stk. 9 & 10 træder i kraft.
Stk. 5. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

– Valg af dirigent
– Dirigenten vurderer om generalforsamlingen er lovlig indkaldt jfr. Stk. 1.
– Valg af referent
– Bestyrelsens/formandens beretning
– Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab (evt. forelæggelse af næste års budget)
– Fastlæggelse af kontingent
– Indkomne forslag
– Valg af formand
– Valg af næstformand
– Valg af 3-9 bestyrelsesmedlemmer
– Valg af 0-2 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge
– Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
– Evt. valg/nedsættelse af udvalg
– Evt.

Stk. 7. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol
Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jfr. dog § 9-11.
Stk. 9. Afstemninger skal ske skriftligt såfremt 1/10 af de fremmødte medlemmer ytrer ønske her om.
Stk. 10. Det er muligt at opstille valglister, hvis blot to ønsker at opstille på valgliste. Valget afgøres da efter den D’Hondtske metode.

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamlingen kan til enhver tid indkaldes af formanden, et flertal af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/5 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.
Stk.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden for 2 måned af bestyrelsen og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til alle foreningens medlemmer
Stk. 3. Det overlades til bestyrelsen at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal ved udsendelsen berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.
Stk. 4. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes efter retningslinjerne for den ordinære generalforsamling, jfr. § 4. stk. 3 – 10

§ 6.
Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overenstemmelse med eksisterende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 3. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden
Stk. 4. Sekretæren drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger samt sikrer sig, at referat bliver udsendt til bestyrelsesmedlemmerne inden næste bestyrelsesmøde.
Stk. 5. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen vægter formandens stemme dobbelt.
Stk. 6. Fratræder formanden erstattes denne øjeblikkeligt af næstformanden
Stk. 7. Fratræder næstformanden udpeger bestyrelsen en ny næstformand fra sin midte.
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer kan til enhver til fraskrive sig sin titel, hvorefter denne post overtages af en evt. valgt bestyrelsessuppleant.
Stk. 9. Sekretær og kasserer udpeges af bestyrelsen ved første bestyrelsesmøde efter afholdt generalforsamling.
Stk. 10. I tilfælde af at sekretæren eller kasseren vælger at forlade sin post, skal bestyrelsen finde en stedforstræder hurtigst muligt.

§ 7.
Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et alment godkendt pengeinstitut, med undtagelse af beløber til løbende udgifter.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Det påhviler kasseren at indkassere indtægter og sikre, at indtægter og udgifter føres i kassebog.

§ 8.
Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen bestemmer et beløb som formand og kasserer kan råde over i den daglige drift, i alle væsentlige sager og større beløb skal halvdelen af bestyrelsen give sit samtykke.
Stk. 2. Ingen af foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for påtage forpligtelser eller er ansvarlig for denne.

§ 9.
Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10.
Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det, hvorefter der skal indkaldes en ekstraordinær ordinær generalforsamling, hvor der igen skal være 2/3 stemmer for opløsningen.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål: Læger uden Grænser (Medecins Sans Frontieres).